تنها در نسخه نمایشی نیازی به ورود پسورد نمی باشد.
توجه: اطلاعات وارد شده بعد از مدتی حذف و به حالت اول باز می گردد و می توانید بدون نگرانی برای تست تغییرات دلخواه را در نسخه نمایشی انجام دهید.